02.07.2012 Tarihli Belediye Meclis Toplantısı'nda yer alan konuşmalarım... PDF Yazdır e-Posta

Başkan- İyi akşamlar değerli meclis üyesi arkadaşlarım. Çoğunluğumuz vardır, Temmuz ayı olağan Meclis toplantımızı açıyorum, toplantıya mazeret bildirerek katılmayan üye arkadaşımız yok.


Gündemimiz hazırlandıktan sonra 2 önerge ulaştı bize. Bir tanesi benim tarafımdan verildi. Bunun ile ilgili bir dilekçe vardı, Ödemişteki minibüslere ve ticari araçlara reklam alınması ile ilgili. Dolayısıyla birinci gündeme alınmasını sizlere oylatacağım madde bu.

 

İkincisi de; biraz önce Mustafa Ali FIRTINA Bey açık çıkmalar ile ilgili bir önerge verdi. Önce Ticari Araçlarda Reklam Bulundurulması Hakkında Yönetmelik gereğince Ticari Araç Reklam İzin Belgesi ve Ticari Araç Reklam Yetki Belgesi ücret tarifesinin belirlenmesi ile ilgili maddenin gündeme alınıp alınmayacağını oylarınıza sunacağım. Maddeyi okutuyorum.

 

Katip Üye Melis KARHAN;

Belediye ve mücavir alan sınırları içinde servis aracı, personel servis aracı ile okul taşıtı hariç olmak üzere ticari araçlarda yük ve yolcu taşımacılığı yapan taksi, taksi dolmuş, minibüs, otobüs ve kamyonetler ile kiralık otomobil cinsi motorlu araçları ve bu araçlarla çekilen hafif römorkları kapsayan yük ve yolcu taşıyan ticari araçların iç ve dış kısımlarında reklam bulundurulmasına dair usul ve esasları belirleyen “Ticari Araçlarda Reklam Bulundurulması Hakkında Yönetmelik” 06/08/2011 tarih 28017 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Bu yönetmelik hükümlerine göre, ticari araçlarda reklam uygulanabilmesi için ilgili belediyeden Ticari Araç Reklam Yetki ve İzin belgeleri alınması zorunluluğu getirilmiştir. Bu belgelerin verilmesinde belediyelerce alınacak ücretlerin 26/05/1981 tarihli 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97 inci maddesine dayanılarak belediyelerce belirlenmesi gerektiği söz konusu yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilmiştir.

 

Belediyemizce uygulanmasına başlanılacak olan Ticari Araç Reklam Yetki Belgesi ve Ticari Araç Reklam İzin Belgesi ücret tarifelerinin belirlenmesi hususunun Belediye Meclisinde görüşülmek üzere gereğini arz ederim.”

 

Başkan- Konunun gündeme alınması hususunu oylarınıza sunuyorum, kabul edenler… oybirliği ile kabul edilmiştir, gündemimizin 12 inci maddesi olarak görüşülecek.

 

13 üncü madde için de; biraz önce söylediğim gibi bir önerge vardı. O önergeyi okutuyorum.

 

Katip Üye Enver YEŞİLYURT;

 

MECLİS BAŞKANLIĞINA

 

İlçemizde yapılmakta olan inşaatlardaki açık ve kapalı çıkma uygulamaları ile ilgili Çevre Şehircilik Bakanlığı İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden gelen görüş yazısında Belediyemizce sorulan sorular ayrıntılı olarak ele alınmış ve açıkça belirtilmiştir. Yazı cevabından da anlaşılacağı üzere açık ve kapalı çıkma uygulamaları gibi konularda “Meclis, Kanun ve Yönetmeliklere aykırı karar alamaz” denilmektedir. Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde kapalı çıkmaların tüm cephe boyunca yapılabileceği, açık çıkmaların ise bitişik olduğu parsele 2 metreden fazla yaklaşamayacağı açıkça belirtilmiştir. Fakat gelen görüş yazısı dikkate alındığında geçtiğimiz yıl haziren ayında gerçekleştirilen meclis toplantısında Meclisin mevcuduyla oybirliğince kabul edilen Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine ilave İmar Yönetmeliğinin usul ve yasaya aykırı olduğu kanaatindeyim.


Şöyle ki; Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin çıkmalar başlıklı 36 ıncı maddesi uyarınca Açık Çıkmalar bölümünün 3 üncü fıkrasında “bitişik nizamda bitişik olduğu komşu sınırına 2 metreden fazla yaklaşamaz” hükmü bulunmaktadır. Ne var ki Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine ilave İmar Yönetmeliği’nin 8 inci maddesinin 5 inci fıkrasında ise “balkonlarda ve zemin katta yapılacak teraslarda komşu parsele yaklaşılabilmesi için komşu parsel maliklerinin noterden muvaffakatının alınması şarttır” hükmü bulunmaktadır. Gelen görüş çerçevesinde bu iki hüküm incelendiğinde Meclisçe onaylanarak yürürlüğe giren Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine ilave İmar Yönetmeliğinin Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine aykırı olduğu görülmektedir.


Konunun bu yönü ile incelenerek Belediye Meclisi veya İmar Komisyonunda tekrar görüşülüp ele alınmasını, aksi takdirde Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine ilave İmar Yönetmeliğine ilave İmar Yönetmeliği ile ilgili tarafıma yüklenecek sorumlulukları kabul etmediğimi bildirir gereğini saygılarımla arz ederim.


Mustafa Ali FIRTINA
Ödemiş Belediye
Bağımsız Belediye Meclis Üyesi

 

Başkan- Değerli Arkadaşlarım, 10 uncu maddeye bakarsanız 10 uncu madde de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan görüş geldi ve bu görüş doğrultusunda açık ve kapalı çıkmalar ile ilgili uygulamalar görüşülecek. Bu hususu da İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26/6/2012 tarihli yazısında görüyoruz. Dolayısıyla aynı konu var gündemimizde. Ama 10 uncu madde ile birleştirilerek gündeme alınması hususunda söz almak isteyen… Olmadığına göre bu hususun 10 uncu madde ile birlikte değerlendirilmesini yani komisyonda değerlendirilmesini kabul edenler… oybirliği ile kabul edilmiştir. Dolayısıyla gündemimiz 13 madde oldu. 12 inci maddemiz biraz önce gündeme aldığımız madde, 13 üncü madde de dilek ve temenniler.

 

Değerli Arkadaşlarım, 4 Haziran 2012 tarihindeki olağan Meclisimizdeki tutanaklar siz üyelerimize dağıtıldı. Bu tutanaklar ile ilgili söz almak isteyen üyemiz… olmadığına göre tutanakları oylarınıza sunuyorum, kabul edenler… oybirliği ile kabul edilmiştir.


 

Başkan- Gündemimizin ilk maddesi, Anons Sistemi ve Anons Sistemi ile ilgili yapılacak düzenlemelerin komisyonda görüşüldüğünü ve 20 maddelik bir Yönerge hazırlandığını biliyoruz. Dolayısıyla bu yönergeyi görüşeceğiz. Hukuk ve Sağlık Komisyonunun ortak kararını okutuyorum.

 

(M.Salih AKSU oturuma katıldı)

 

Katip Üye Enver YEŞİLYURT; “Belediye Meclisinin Hukuk ve Sağlık Komisyonundan oluşan ortak komisyonumuz, 11/06/2012 günü saat 14.00 de Belediye Toplantı Salonunda Hukuk Komisyonu Başkanı Enver Yeşilyurt, üye Necati GÜLGEN, üye Asuman ARIKAN, Sağlık Komisyonu Başkanı Cevdet AYHAN, üye Recep AR ve üye Hülya USLUCA’nın katılımıyla toplandı.

 

Belediye Meclisinin 04/06/2012 tarihli toplantısında görüşülerek ortak komisyonumuza havale edilen “Belediye anons sistemiyle yapılacak anonslar için düzenleme yapılması” ile ilgili Başkanlık Makamının 25/05/2012 tarih 1299 sayılı yazısında;

 

“Yapılan bu anonsların kentsel kirliliği, gerekliliği veya katlanılabilirliği üzerine birçok tartışma ve şikayetler olmaktadır. Konuya ilişkin, kentsel kirlilikleri bütün olarak ele almak yerine öncelikle ses veya gürültü kirliliği ve türleri üzerine genel bir değerlendirme yapılması gerektiği düşünülmektedir.

 

En başta, kentlerdeki ses/gürültü kirliliklerini, amaçlarına göre, kaynaklarına göre maruz kalındığı süreye göre ayırmak gerekmektedir. Belediye duyuru anonsları İnsan Kaynaklı/Yapay Amaçsız Gürültüler içinde sayılmaktadır. Gereksiz korna sesleri, gereğinden fazla bilerek açılan müzik sesleri, açık alanda davul zurna eğlence sesleri, sokak satıcılarının sesleri, belediyenin reklam amaçlı veya gereksiz anonsları ve tanıtım anonsları amaçlı ve geniş aralıklı tekrar edilen gürültüler arasındadır.

 

Belediye anonslarının zorunlu hallerde ilçemizde yapılması ihtiyaç olabilmektedir. Ancak, belediye yönetimi anons sistemini gelir kaynağı veya para kazanma aracı olarak gördüğü anda çevresel anlamda gürültü olgusunun sınırları başlamış olmaktadır. Zira parayla yapılan anonslar isteğe bağlı anonslardır ve zorunluluğu bulunmamaktadır. Kamu için zorunlu olmayan anonslar kent kültürü açısından hemşerilerin huzur hakkını da olumsuz etkilemekte, hemşeri hukukuna uymayan uygulama durumuna gelmektedir.

 

Belediye anonslarının; Kamusal yükümlülüklerin duyurulması, kısmen ölüm veya cenaze ilanları, kültürel eğitimsel etkinliklerin duyurulması dışında yapılmaması bu konudaki tartışma ve şikayetlere kısmen çözüm getirebilecektir.

 

Denilmekte olup konunun görüşülmesine başlandı.

 

Başkanlık Makamının yukarıda metni yazılı önerisi uygun bulunarak, Belediye anons sistemiyle yapılacak anonslar için düzenleme yapılması ile ilgili yapılan çalışma sonunda hazırlanan ekli “ T.C. Ödemiş Belediyesi Hoparlör Anons Yönergesi” nin Belediye Meclisinin onayına sunulmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.”

 

Başkan- Değerli Arkadaşlarım, 20 maddelik bir yönerge hazırlamış komisyonlarımız, sizlere de sunuldu. Bu hususta söz almak isteyen üyemiz. Buyrun Mustafa Ali Bey.

 

Mustafa Ali FIRTINA- Sayın Başkan, Bu konuda biz reklam ve tanıtım ile ilgili ilanların asgari seviyeye indirilmesini söylemiştik. Hala daha reklam ve tanıtım var bu yönergede. Bunun şehrimizdeki gazetelerde, radyolarda, televizyonlarda reklamların yapılması daha uygun olacağı kanaatindeyim. Bu konuya dikkat edilmemiş komisyonca.

 

Başkan- Var yönergede.

 

Mustafa Ali FIRTINA- Hayır, reklam tanıtımı Belediye hoparlörden yapmayalım demiştik.

 

Başkan- Burada Arkadaşlar, 20 kelime olarak taktir etmişler. O zaman oylarken kabul etmezsiniz olur biter. Arkadaşlar, 20 kelime ile sınırlandırmışlar, o da uygun bizce. Bu bir başlangıç, uygulamaya bakalım. Daha sonraki aylarda, dönemlerde nasıl olacak tekrar bakarız.

 

Aziz ÖZGEN Yazı İşleri Müdürü- Başkanım, bir seansta da 5 kez.

 

Başkan- Burada yazıyor açık açık. Şöyle; reklam ve tanıtım amaçlı anonslar 20 kelimeyi geçmeyecek ve her anons saatinde toplam 5 defadan fazla da uygulanmayacaktır. Yani 5 ayrı reklam. Aynı firmanın 5 reklamı değil 5 ayrı firmanın reklamı, 6 ıncı reklam gelirse bir sonraki anons saatine kalacak. Burada arkadaşların uygun gördüğü o ki şimdilik uygun. Başka söz almak isteyen üyemiz… olmadığına göre, 20 maddelik yönergeyi oylarınıza sunuyorum, kabul edenler… Mustafa Ali FIRTINA’ın red oyu üzerine oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

 

(Kosat GÜRLER oturumdan ayrıldı)Başkan- Gündemimizin 5 inci maddesinde, el ilanlarının ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 22/06/2012 tarih 286 sayılı yazısı var. Yazıyı okutuyorum.

 

Katip Üye Enver YEŞİLYURT; “Belediyemizce 16/11/2011 tarih, (148) sayılı Meclis Kararına istinaden 2012 Mali Yılında uygulanmakta olan Vergi ve Harç Tarifeleri;

 

E- İlan ve reklam amacıyla dağıtılan
broşür, katalog, duvar ve cep
takvimleri benzerlerinin her birinden 0,25 TL

E/1- El ilanlarının her birinden

a) Kağıt olanlar 0,25 TL

b) Karton olanlar 0,25 TL
şeklinde uygulanmakta olup, söz konusu ‘’İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri benzerlerinin her biri için ’’ alınan İlan Reklam Vergisinin yüksek olduğu konusunda şifai talepler bulunmaktadır.

 

Belediyemizce 2012 Mali Yılında uygulanmakta olan Vergi ve Harç Tarifeleri içinde yer alan İlan ve Reklam amacıyla dağıtılan ‘’broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri benzerlerinin her biri için’’ alınan Vergi ve Harç tarifesinin yeniden Belediye Meclisince görüşülmek üzere, gereğini arz ederim.”

 

Başkan- Değerli Arkadaşlarım, konuyu ben şöyle özetleyeyim; her bir basılı evraktan 25 krş. alıyoruz, Meclisimiz bütçemizde böyle uygun görmüştü. Ancak yasa “1 krş. İle 25 krş. arasında alınır” diyor. 25 krş. tan yaptığımızda müracaat eden değişik esnafımız gerçekten de 1000 tane bastırdığında 250 lira İlan ve Reklam Vergisi alıyoruz ki bu 3 bin, 5 bin tane basılıyor. Mesela 5 bin tane bassak 1 kuruştan alınsa 50 lira reklam vergisi verilmiş oluyor. Dolayısıyla 1 krş, 2 krş gibi daha mantıklı daha cüzi bir rakam olabilir. Ayrıca bu ilanların apartmanların girişine konulması da bir rahatsızlık yaratıyor. Üstü damgalı Belediye reklamları olduğu zaman yani Belediye tarafından mühürlenmiş reklamlar olduğu zaman daha bir özen gösterilir bu hususa. Bu maddeyi Plan Bütçe Komisyonumuz görüşüp, 1 kuruş, 2 kuruş, 3 kuruş gibi daha makul bir düzeye indirebilir. Bu hususta söz almak isteyen üyemiz…

 

Selahattin AKSU- Bu miktarı nasıl tespit edecekler?

 

Başkan- Plan Bütçe Komisyonu.

 

Selahattin AKSU- Hayır hayır ben esnafım, 2 bin tane dedim, 5 bin tane dağıttım nasıl ispat edecekler?

 

Başkan- Üstüne Belediye bu parayı tahsil ettiği zaman kaşe vuruyoruz, Belediye olarak tahsil edilmiştir diye. Eğer aynı ilanlardan mühürsüz bulursak yani herhangi bir tane ilan mühürsüz olarak dağıtılırsa onun da yaptırımı var, cezası var.

 

Melis KARHAN- 5 bin tanesine demi Belediye mühür basacak?

 

Başkan- Evet, basacak. yasa böyle. Buyrun Mustafa Ali Bey.

Mustafa Ali FIRTINA- Sayın Başkanım, bu konuda komisyonun şunu da değerlendirmesini istiyorum, bazı insörtler sayfa sayfa. Mesela 20 sayfa insörtü olan var, tek sayfa reklamı olan var. Belediye bunu alırken sayfa sayfa hesabı yapmıyor. Bence yaprak hesabı yapılırsa daha doğru olur, daha adaletli olur diye düşünüyorum. Aynı zamanda bir de bunun caydırıcı cezası çok hafif. Yanlış hatırlamıyorsam 70 lira gibi bir cezası var. Ve ne kadar fazla dağıtılmışsa onun da bedeli alınıyor. Caydırıcı cezanın arttırılabilmesi mümkünse eğer bunun da arttırılmasını istiyorum ki Belediye buradan kazanç sağlasın.

 

Melis KARHAN- Başkanım, ben bu konuda söz alabilir miyim?

 

Başkan- Buyrun.

 

Melis KARHAN- Bir esnaf olarak arkadaşlarımla beraber şu anda bu gün için herkes zor durumda. Patates 5 kuruş biliyorsunuz. Reklam yapmak esnaf için çok önemli, %70 oranında satışları arttırmaktadır. Ben de bir esnafım, burada esnaf olan arkadaşlar var. Onun için ceza uygulaması ne sebepten sizi anlayamadım.

 

Mustafa Ali FIRTINA- Çevrenin korunması için, bunun uygulanması çevre için.

 

Melis KARHAN- Herkes broşür bastırıyor, bu güne kadar kimden ceza alındı Başkanım?

 

Başkan- Alınmadı. Plan Bütçe Komisyonu bu konuyu irdeleyecek.

 

Melis KARHAN- Görüşülsün, bu günkü zor durumda olan esnafın durumu da düşünelim.

 

Başkan- Düşündüğümüz için 25 kuruştan daha makul bir düzeye çekmek istiyoruz. Buyrun Abdullah Bey.

 

Abdullah AKIN- Başkanım, ben cezaya karşıyım. Fiyatı en ucuz şekilde tutulması görüşündeyim. Ödemişte normal bir el ilanı ya da broşür dağıtan 20 bin tane dağıtıyor.

 

Başkan- O zaman 200 lira verecek bir kuruş olarak belirlenirse. Yasa bir kuruş ile 25 kuruş arası diyor.

 

Abdullah AKIN- 25 kuruş olursa çok para o zaman mükellef mecburen kaçırıyor.

 

Başkan- Onu düşünerek gündeme getirdik.

 

İsmail İrfan GÖLCÜK- Komisyon göz önüne alsın en düşük seviyeden belirlesin.

 

Abdullah AKIN- En düşük seviyeden olursa zaten cezaya gerek kalmaz, herkes vergisini verir.

 

Başkan- Plan Bütçe Komisyonumuz olarak Sayın Melis KARHAN, Yaşar TOKALI ve Abdullah AKIN bu arkadaşların bahsettiklerini de göz önüne alarak değerlendirsinler. Konunun Plan Bütçe Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum, kabul edenler… Teşekkür ediyorum, oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

 

 

Başkan- Gündemimizin 10 uncu maddesinde; daha önce görüş almak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunduğumuz kapalı ve açık çıkmalar ile ilgili bir yazı vardı. Önce İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/06/2012 tarih 1664 sayılı yazısını okutuyorum.

 

İsmail İrfan GÖLCÜK- 12. Madde olan önerge ile beraber değerlendirelim Başkanım.

 

Başkan- Önerge yok, önergeyi ben söyleyeceğim.

 

Katip Üye Enver YEŞİLYURT; “İlgi: İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün B.09.4.İLM.0.35.01.00-45.99-26/12019
Belediye Meclisinin 07/05/2012 tarih ve 73 sayılı kararına istinaden İlçemizde yapılmakta olan inşaatlardaki açık ve kapalı çıkma uygulamaları ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden “Bitişik komşu parsel sınırına kadar kapalı çıkma yapılıp yapılamayacağı, Belediye Meclisinin “kapalı çıkmalar cephe uzunluğunca yapılabilir” hükmüne rağmen komşu parsele 2 metreden fazla yanaşılamayacağı hakkında karar alamayacağı, komşu parselin açık çıkmasını çekme mesafelerine uymadan belediye kararı ile ya da muvafakat alarak komşu parsel sınırına kadar yapıp yapamayacağı, açık çıkma yaparak komşu parsele 2 metreden fazla yaklaşmayan bir yapının komşu parseli kapalı çıkma yaparak parsel sınırına yaklaşıp yaklaşamayacağı” hususunda görüş istenmiştir.

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünün söz konusu talep ile ilgili yazımız ekinde bulunan 05/06/2012 tarih ve B.09.0.MHG.0.10.04.00-310.06/1852 sayılı yazısı ile görüşünü bildirmiş olup, konunun Meclisimiz tarafından görüşülüp karara bağlanması için müsaadelerinize saygıyla arz ederim.”

 

Başkan- Biraz önce Sayın Mustafa Ali Fırtına’nın verdiği önerge de açık çıkmalar ile ilgiliydi. Dolayısıyla onun ile bunu birleştirip, bu hususun İmar Komisyonunda tekrar görüşülmesi fakat Odaların görüşünün de alınarak görüşülmesi uygun olacağı kanaatindeyim. Bu hususta söz almak isteyen üyemiz… buyrun Hayrettin Bey.

 

Hayrettin ÖZBUDAK- Sayın Başkanım, bu konu daha önce komisyonda görüşülmemiş mi idi?

 

Başkan- Görüşüldü, görüş almak üzere Çevre Şehircilik Bakanlığına yazı yazılmıştı.

 

Hayrettin ÖZBUDAK- Tekrar tekrar bu konuyu görüşmek bu konuyu uzatmaktan başka bir işe yaramaz. Komisyona göndermek yerine burada tartışmak daha yerinde bir hareket olacak bence.

 

Başkan- Tartışmaya hazır değiliz, gelen yazıyı irdeleyip, belli bir sonuca varmamız lazımdı. Komisyon önümüzü açsın kapalı ve açık çıkmalar konusunda.

 

Hayrettin ÖZBUDAK- Komisyon toplantısında yeterince incelendiği görüşündeyim, bu sebeple bu görüşümü beyan ettim.

 

Mualla AKGÜN- Ben de söz alabilir miyim Sayın Başkan?

 

Başkan- Komisyona havalesini oylarınıza sunacağım.

 

Mualla AKGÜN- Ben de Hayrettin Bey’in görüşüne aynen katılıyorum. Çünkü burada açık ve net olarak kapalı çıkmaların boylu boyunca yapılabileceğine Şehircilik ve İl Müdürlüğü net olarak bildirmiştir. Bu bir yönetmelik maddesidir, kapalı ve açık çıkmaların 16. maddesinin aynen uygulanmasını istemektedir. Bunun artık komisyonda görüşülecek bir konu olduğunu sanmıyorum, Hayrettin Bey’in fikrine aynen katılıyorum. Açık ve net Şehircilik Müdürlüğü fikrini belirtmiştir burada.

 

Başkan- Fakat burada bizim plan notlarımız var. Plan notları iptal edilip, yeni plan notları alınabilir, ben bu hususunun komisyonda plan notlarıyla beraber, yönetmelik ayrı. Biliyorsunuz yönetmelik genel bir, kentlerdeki imar uygulamalarını belirtir. Ancak kentlerin özel durumuna göre plan notlarıyla bu işler sürdürülebilir. Plan notlarıyla çelişip çelişmediği ve bizim plan notlarımızın nasıl değişeceği, çünkü plan notlarını da Meclis değiştiriyor. Bu hususta komisyonun tekrar odalar ile birlikte bize görüş bildirmesinden yanayım. İmar çok hassas bir konu daha sonra değiştirilmesi kolay olmuyor.

 

Mualla AKGÜN- Sayın Başkanım, şöyle; alt madde de bunu belirtmiş “imar planın buna ilişkin plan notları varsa” diye. Ama bizim imar planımızda plan notu yok. İkincisi; imar plan notları imar planlarının anlaşılamayan konularını açıklamak için konulur. Hiçbir zaman şehircilik kurallarına, yönetmeliklere ve 3194 sayılı Kanuna aykırı olamaz. Burada aslında şöylede bir tereddüt var. Diyor ki burada: “hani yapılaşmış parsellerde yandaki parsellerin teşekkül edip etmemiş olması bile bu sistemi bağlamaz” diyor, “açık kapalı çıkma yapılabilir” diyor. Çünkü biz bu zamana kadar muvaffakatname ile kapalı çıkmaları yapıyorduk zaten, yönetmelikte bunu veriyor. Neticelenmiştir aslında konu.


Başkan- Her harikulade yapılıyorsa niye açık kapalı çıkma diye ayırmış yönetmelik? O zaman her kes istediğini yapsaydı, her kes kapalı açık yapsaydı. Nermin Hanımdan bir görüş alalım bu hususta çünkü kafalar iyice karıştın.

 

Nermin Pervan KELESLİ İmar ve Şehircilik Müdürü- 10 Nisanda yapılan komisyon toplantımızda 3 madde ilave edilmiştir düzeltilerek.

 

Başkan- Nereye ilave edildi?

 

Nermin Pervan KELESLİ İmar ve Şehircilik Müdürü- Öneri olarak gelen komisyon kararına. Bu üç maddenin bir tanesinde açık çıkmalar ile ilgili 1,5 metreye kadar açık ve kapalı çıkmalar arka komşu 2 metreden fazla yani burada bir plan notu değişikliği yapıldı bu da planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğindeki açık çıkmaların yanaşma mesafesine aykırı. Bu nedenle eğer burada şu an çıkmalar ile ilgili bir uygulama yapılacaksa komisyonun bu kararına göre yapılması gerekir ki planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine aykırı bir madde bulunmaktadır. İkincisi; 1985 İmar Planı notunda ön bahçesiz nizamda 1 metreye kadar, 3 metre ve daha fazla ön bahçesi olan yerlerde 1,5 metreye kadar açık ve kapalı çıkmalarda Belediye yetkilidir diye bir notumuz vardır. Belediyemiz bu imar plan notuna göre bu zamana kadar muvafaktname alarak uygulama yapmış. Ve her ne kadar plan notlarının İmar Yönetmeliğine aykırı olmaması gerektiği konuşulsa da bahsedilen plan notları 1985 yılında konmuş ve 1985 yılındaki yönetmeliklere göre konulmuştur. Bana göre tekrar İmar ve Hukuk Komisyonunda değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

Başkan- Başka söz almak isteyen üyemiz… önce bir görüş var, burada oylayalım komisyona göndermeyelim, konunun İmar ve Hukuk Komisyonuna gönderilip gönderilmemesi hususunu oylarınıza sunuyorum, kabul edenler…

 

Mualla AKGÜN- Bu konuda bir cevap almak istiyorum Başkanım.

 

Başkan- Komisyona gönderiyorum, komisyonda değerlendirin Mualla Hanım.

 

Hasan URUKTAN- Hangi maddeyi oyluyoruz?

 

Başkan- İmar ve Hukuk ortak komisyonuna gönderilip gönderilmemesi hususunda gönderilmesi görüşünü oyluyoruz. Gönderilmesini isteyenle… oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
İmar ve Hukuk ortak komisyonundan ricamız hem odaların görüşünü alsınlar, hem de önümüze çok rahat oylayacak biçimde getirsinler, yine bir kafa karışıklığı olmasın. Önümüzdeki Mecliste evet hayır diyerek konuyu sonuçlandıralım.

 

Gündemin 11. Maddesi

 

Başkan- Gündemimizin 11. Maddesinde, Sanayi Sitesinde bir esnafımız yapı yüksekliğinin 8 metre olması ve oraya vinç koyması ile ilgili bir talebi vardı. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27/06/2012 tarih 2147 sayılı yazısını okutuyorum.

 

Katip Üye Melis KARHAN; İlçemiz Sanayi Sitesi 81 pafta 611 ada 16 parsel numaralı taşınmazın İmar Planına göre Sanayi Adası içinde kalmakta olup; yapı yüksekliği h: 6.50 metredir. Söz konusu taşınmazla ilgili dilekçe sahibi yapacak olduğu sanayi tesisi içinde vinç gibi yükseklik isteyen ekipmanlar kullanılabilmesi için yapı yüksekliği olan 6.50 metrenin yeterli gelmemesi üzerine emsal değişmeden yapı yüksekliğinin 8 metre olmasını talep etmektedir.
Söz konusu parsel ile ilgili yapı yüksekliği değişmesi talebinin Meclisimiz tarafından görüşülüp karara bağlanması için müsaadelerinize saygıyla arz ederim.”

 

Başkan- Konu İmar Komisyonunda görüşülecek, bu konuda söz almak isteyen… buyrun Hayrettin Bey.

 

Hayrettin ÖZBUDAK- Meclisteki tek sanayici olarak, daha önceki toplantılarda da özellikle Çevre Yolunun etrafındaki yapılaşmalarda bu yüksekliklerin kısıtlanmaması gerektiğini söylemiştim. Çünkü günümüz teknolojisinde artık çok yüksek vinçler yapılabiliyor ve bu vinçlerin altına kamyon girdiği zaman şu an 6,5 metre dediğiniz zaman Başkanım, mal indirmeniz ve yüklemeniz mümkün olmuyor. Bu dilekçeyi veren arkadaş için de böyle bir durum söz konusu ve har hangi bir sanayici arkadaşımız içinde bu talepler gelecektir zaman içinde. Bu Çevre Yolunun yapılaşmasında bizim buna çok dikkat etmemiz gerekir. Mümkünse eğer minimum 8 metre olarak diğer yapılaşmalarda da bir karar almakta yarar var bence. Burada da arkadaşlarımızın bunu dikkate alması gerekiyor.

 

Başkan- Evet, o konuda ben de katılıyorum. İmar komisyonu toplantısında bunu da göz önüne alıp karar versin.

 

Mualla AKGÜN- Ben de katılıyorum bu konuya Sayın Başkanım.

 

Başkan- Katılıyor musunuz?

 

Mualla AKGÜN- Katılıyorum, çünkü emsal değişmeden sanayi sitelerinde yükseklikler serbest bırakıla bikir hatta bu 8 değil işin konumuna göre çünkü teknik çok değişmiş ve gelişmiştir, vinçlerin ve sistemin çalışması için 30 metreye kadar çalışan vinçler vardır. Serbest bırakılmasını ve 8 metreye çıkarılmasına çok olumlu bakıyorum, Ödemiş için bir ihtiyaçtır. Teşekkür ederim.

 

Hasan URUKTAN- Komisyon değerlendirecek.

 

Başkan- Komisyonumuz değerlendirsin. Dolayısıyla İmar Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum, kabul edenler… oybirliği ile kabul edilmiştir.


 

 

Başkan- Konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum, kabul edenler… oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

Değerli Arkadaşlarım gündem maddelerimizi tamamladık, dilek ve temenniler kısmında son bir aydır Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen işlerle ilgili kısaca bilgiler vermek istiyorum. Mandıracılar Ön Arıtma Tesisini 12 Haziran’da açtık, sistem çok güzel işliyor. Mandıracılara da bu arada böyle bir projeye katıldıkları için teşekkürü borç bilirim.

 

Kent Meydanı Tasarım Fikir yarışması sonuçlandı, tüm katılan projeleri şöyle bir kitapçıkla topladık ve bunları arzu eden arkadaşlarımıza da verebiliriz, dağıtabiliriz. Bu arada gerek Ahrandı Aile Mezarlığındaki düzenlemeler, gerek Tombaklı Mezarlığındaki düzenlemeler tamamlanmak üzere. Kentimizdeki mezarlıklarda Ödemiş dışında yaşayıp da aile büyüklerinin nerede gömülü olduğunu merak edenler için şöyle bir form hazırladık. Bu formla bundan sonra defin işlemi sırasında ölenin yakınına bunları vereceğiz Ödemiş Belediyesi olarak.

 

Ahrandı Piknik alanında belli bir mesafe kaydettik. (Sine vizyon gösterimini işaret ederek) sağ tarafına da korkuluk yaparak en azından bu sene kullanılabilir. Ama esas Orman Bakanlığından, Orman Bölge Müdürlüğünden aldığımız kadarıyla hazırlanmasını da önümüzdeki sene ilkbahara yetiştiririz diye umuyorum.

 

İl olmak için bana verdiğiniz yetkiye dayanarak resmi başvuruyu yine 12 Haziran tarihinde yaptık.

 

Bu arada sporla ilgili de, U-13 takımımız İzmir elemelerini şampiyon tamamladı. Daha sonra Muğla’da yaptığımız maçlarda her iki maçını da berabere tamamlamasına rağmen rakiplerimizden bir tanesi 1-0 yendiği için geri döndü. Ancak orda göze batan 4 oyuncumuz Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından İstanbul’a davet edildi. Yarın İstanbul’a hareket edecekler 4 tane U-13 takımından oyuncumuz.

 

29. Sokak Basketbol Turnuvası 4-9 Temmuz arasında yapılacak. Dolayısıyla bu son bir ay içinde kısaca Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen işlemler bunlar. Sizlerin… evet, Mustafa Ali Bey.

 

 

Mustafa Ali FIRTINA- Ben Piknik ve Mesire Alanı ile ilgili bir soru soracaktım, isabet olmuş orda konuşulurken. Orada şöyle bir şey var, alkol alınıp alınmayacağı konusunda konuşmamıştık muhakkak alınabilir orası mümkündür ama oranın güvenliği ile ilgili mesela yan tarafta aile var işte 4 tane 5 tane genç, muhakkak kendini bilen de var bilmeyen de var, böyle bir rahatsızlık var bana geldi, ben bir sorayım dedim. Orada güvenlik olacak mı bu konular için bir şey düşünüyor muyuz?


İkinci bir konu; ben geçen sene yine bu aylarda hayvanlar için su kabı istemiştim şehrin muhtelif yerlerinde. Eğer bu mümkünse değerlendirilmesini istiyorum.


Üçüncü bir konu da; geçtiğimiz günlerde Üçeylül Mahallesinde bir toplantı yapıldı, siz de şüphesiz duymuşsunuzdur, orada sizin de isminiz geçti. Motorcular projemizden oldukça memnun, projenin güzelliğinden falan bahsettiler. Üçeylül Mahallesi Muhtarının da böyle bir talebi var. Sizin birkaç söylemek istediğiniz bir şey var mı bu konu ile ilgili onu soracaktım.

 

Başkan- Birinci maddeden başlayalım, Ahrandı gibi çok geniş bir alanda tamamen güvenlik sağlamak çok fazla insanla mümkün olabilir. Belediyemizin de buna gücü yetmez. Ama Pazar günleri, insanların yoğun olarak bulunduğu gün orada Zabıtamız dolaşabilir. Normal zamanlarda da Ahrandı Çay bahçesi veyahut da Ahrandı Restoranı gibi oradaki sistem çerçevesinde aşağıya da göz kulak oluruz. Ama ayrı bir güvenlik birimi oraya yerleştirmek çok maliyetli olur.

 

Hayvanlara su kabı, onu geçen sene çok fazla gerçekleştiremedik, bu sene onları gerçekleştirelim.

 

Motodrag; zaten arkadaşlar da bekliyorlar, motodrag ile ilgili. Motodrag ile ilgili şunu söyleyeyim, Üçeylül Mahallesi istiyor diye Üçeylül Mahallesine yapılmaz bu bir arazi yani sahiplik meselesidir. Üçeylül’de böyle bir arazi yok. Ama Üçeylül’e yapalım, böyle bir arazi veriyoruz diyen varsa başımız üstüne. Üçeylül’de Demiryolu kıyısına istenen yerde (Sine vizyon gösterimini işaret ederek) 20 kusur tane çiftlik, ev, enerji nakil hattı gibi bir takım kamulaştırılacak yerler var. Hatırlarsanız ilk bizim müracaatımız da burasını önermiştik. Burada da 2,5 milyon liraya yakın bir kamulaştırma vardı. Ve biz bu Spor Toto tarafından para verileceğini duyunca bu kadar kamulaştırma yerine çok daha az, hemen hemen hiç olmayacak kadar bir kamulaştırmayla 125. Yıl Parkı’nın yanında ve derenin üstündeki alanı seçmiştik. (Sine vizyon gösterimini işaret ederek) Bu haritada da görüyorsunuz. Burada da çok kısa, çok az bir alan var kamulaştırma ile ilgili. Onun için de biz Encümen Kararı aldık. Ancak, şu ana kadar Spor Toto Müdürlüğü ile Ödemiş Belediyesi arasında 1,6 milyon lira, eski para ile 1,6 trilyon artı KDV para verilmesi ile ilgili sözleşme im-za-lan-ma-dı. Hem 6 Nisan, hem de Mayıs ayında yazdığımız dilekçelere Spor Toto Müdürlüğünden cevap ve-ril-me-di. Dolayısıyla şu anda biz kendi kendimize gelin güvey oluyoruz. Bize bir yazı geldi Spor Toto’dan evet, bu kadar parayı size vereceğiz, ilişikteki sözleşmeyi imzalayın öbür tarafını da biz imzalayacağız” diye. Evet, hepimizin bildiği klasik sözleşme, 8 maddelik Spor Toto ile Ödermiş Belediyesi arasında yapılacak olan sözleşme. Biz Belediye olarak imzaladık. Ancak sözleşmenin geçerlilik kazanması için Spor Toto tarafından da imzalanması gerekiyor fakat bu güne kadar imzalanmadı. Nedeni de kulağımıza gelen kadarıyla Spor Bakanı ile Sayın Binali YILDIRIM arasındaki belli bir top gidişi gelişi. Yani topu birbirlerine atıyorlar. Sonuçta Spor Toto Müdürlüğünden bu sözleşme, benim imzaladığım sözleşmenin sağ tarafı Spor Toto Müdürlüğünden Ödemiş’e gelirse bu projeye başlarız, aksi halde ortada bir sözleşme yokken kendi kendimize gelin güvey olup, Ödemişte bu kadar parayı harcayamayız. Fakat ben buna rağmen kamulaştırılacak bir yer var bu pistin yapılması için. Orasının da Encümen Kararını aldım ve bekliyoruz. İhaleyi ikiye bölmüştük, hiçbir kamulaştırma olmayan 125. Yıl Kültürparkı’nın içi ve dere üstünde olan kısmı birinci kısımdı ve bu birinci kısım 900 küsur bin liralık bir projeydi ve ihalesi tamamlanmıştı. Tam başlamak üzereyken %10 gelmediği için iptal ettik. İkinci kısım da pistti. Pist üstünde kamulaştırılacak bir yer var onun için de bu parayı vermiyorlar diye bir şaya yayıldı. Onunda üstesinden gelmek üzere bir yer (Sine vizyon gösterimini işaret ederek) orada bir yeşil yer, var mı öyle bir harita? Verin onu göstereyim. (Görevlilerin getirdiği haritayı açarak) Olay budur arkadaşlar hiç spekülasyonlara gerek yok. Pist budur, şurdaki yeşil alan. Şurası kamulaştırılacak arkadaşlar, öbür taraf derenin üstünde gördüğünüz gibi. Burasını da Encümenden çıkardım ama Encümenden çıkardım diye o kadar da parayı veremeyiz.

 

Hasan URUKTAN- Takriben ne kadar Başkan?

 

Başkan- Efendim.

 

Hasan URUKTAN Bu miktar ne kadardır.

 

Başkan- Kamulaştırma için şu anda söyleyemem bir rakam ama takriben 200 bin civarındadır.

 

Hasan URUKTAN- 200 bin lira civarındaysa bu 6 milyonluk yatırım da Belediye bu özveriyi yapsın.

 

Başkan- Sebep oysa, Spor Toto’dan bir yazı gelmedi. Spor Toto derse ki “burayı kamulaştır, şu parayı veriyorum” başım üstüne. Olağanüstü toplarım Meclisi kamulaştırma kararı için. Zaten Encümenden de kamulaştırma kararı çıktı. Şu anda beklenen Spot Toto Müdürlüğünden Ödemiş Belediyesine Nisan ayında, 6 Nisan’da yazdığımız ve 7 Mayısta yazdığımız 2 tane yazının cevabı ve tabi ekinde de sözleşmenin imzalanması. Sözleşme tek taraflıdır ben imzaladım Spor Totodan her hangi bir imza, yazı ve cevap gelmedi. Bunun dışında hiçbir spekülasyon yapmaya gerek yok. Verirlerse başımız üstüne hazırız yapmaya. Projemiz hazır, yeri hazır. Buyrun Cevdet Bey

 

Cevdet AYHAN- İyi akşamlar herkese, geçen Mecliste 4 Haziran günü bu konuda yapılan görüşmelerde benim bir sözüm olmuştu. 6 Haziran tarihli gazetelerin hepsinde var. “Ödemiş’e ne kazandıracak, kaç kişi ekmek yiyecek” bu benim şahsi görüşüm, katılmayan olabilir. Ama Mehmet YEŞİL diye bir arkadaşımız hala tanımıyorum kendisini, Motodrag Başkanı olduğu söylenen. İki gün sonra gazetelerde bir başlık, Cevdet AYHAN’ı kınıyoruz. Aynı şekilde bazı açıdan son derece yakışıksız gibi demeçler var. Bir aydır ben bunları topladım, bekliyordum bu gün günü geldi. Şimdi, bakın ne güzel söyledi Sayın Başkan, 3 trilyonun üzerinde maliyeti olan bir iş. 1640’ını Spor Toto Genel Müdürlüğü vereceğiz dediği halde vermeyince vaz geçildi diye burada günah keçisi ben mi oldum acaba. Arkadaşlarımız gerçekleri bilmiyorlar her halde. Lüzumsuz lüzumsuz demeç veriyorlar. Hele burada kalkmış sosyal demokrat görüşe benim bu davranışım, Tıp Doktorluğuma ne alakası varsa? Hele hele spor adamlığıma ki ben naçiz hane Ödemişspor 3. Ligde iken 7-8 yıl göğüsümü gere gere hizmet verdim. Spor camiasında olan arkadaşlar benim kim olduğumu çok iyi bilirler. Onun ile ne alakası var? Hele hele Rahmetli Atatürk’ün, ulu önder Atatürk’ün bir sözünü buraya getirerek ayrıca bana küfretmiş bu arkadaşımız. Gerçi kendisiyle ayrıca Ödemiş Mahkemelerinde görüşeceğiz de ben burada hazır canlı yayın olduğuna göre şunu şurada bir belirteyim dedim. Başkalarının yaptığı bir hata bizim üzerimize niye atıldı? Ben bir Belediye Meclis Üyesi olarak onların tabiriyle Sosyal Demokrat Meclis Üyesi olarak Ödemiş Halkının bize verdiği yetkiyi gereksiz yere sağa sola yatırılmasını tabi istemem, arkadaşlarım da istemez. Bunun için düşüncelerimizden dolayı böyle bir tavrı ben şiddetle kınıyorum, arkadaşın bana tabiriyle. Teşekkür ederim.

 

Başkan- Konu sizin de belirttiğiniz gibi her kesin fikri kendisine, karşı fikirde olanında saygı duyması lazım. Dolayısıyla gayet iyi ortaya koydunuz.

 

Motodrag konusu her halde anlaşıldı arkadaşlar. Ödemiş Belediyesi olarak Spor Toto’dan bizim sözleşmenin bir tarafının imzalanmasını bekliyoruz. Sözleşme gelmese dahi iki tane yazdığımız yazı bir aylık dilekçe cevap süresini de geçmiş durumda. Bu geldiği zaman zaten konu yeniden ortaya çıkacak.

 

Dilek ve önerilerde başka söz almak isteyen üyemiz, buyrun Hüseyin Bey.

 

Hüseyin KURT- Ben kamuoyunu bilgilendirmek ve kamuoyunun dikkatini bir noktaya çekmek açısından söz aldım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Birinci konu Başkanım, bu çöp deponi alanına Ödemiş Belediyesi ne zaman çöp dökmeye başlayacak, ben bunu kamuoyunun bilgilenmesi açısından soruyorum. Bunun cevabını ben şimdi istiyorum, mümkün mü?

 

Başkan- Birer birer mi, soru cevap gibi. Peki, çöp deponi alanının ihalesi evvelki ay yapıldı ve geçen ay müteahhit çalışmalara başladı. 18 aylık bir süre var yanılmıyorsam. 18 ay değil mi Mehmet Bey?

 

Mehmet URTİMUR- Evet Başkanım.

 

Başkan- 18 ay süresi var. Dolayısıyla 1,5 sene sonra normal süresinde, müteahhit hızlı giderse daha önce de çöp alabiliriz.

 

Hüseyin KURT- Ben bunu özellikle soruyorum çünkü toplumda, kamuoyunda bu sorular bizlere soruluyor. En azından şu televizyon aracılığıyla Ödemiş Halkının bilgilenmesi açısından sordum.
İkinci konu; 15-20 gün önce bir çevre felaketi yaşadık biz. Baraj suyunun Menderes Irmağına salınmasıyla bizim çöp döktüğümüz alandaki bendin patlaması, orada oluşan anaforun oradaki çöpleri alıp Menderesin yatağına sürmesiyle oluşan felaket bir olaydı. Bu Ödemiş Belediyesinin elinde olamayan bir iş. Tireden, Bayındırdan arayanlar oldu, nedir bu yaşanan sorun diye? Burada çöpün üzerini örtmekle görevli olan dozercinin de sorumluluğu olduğuna inanıyorum. Çünkü Ödemiş Belediyesinin gücü şu anda göğüs boyu akan Menderesin suyunun bir günde yatağını değiştirmeye muktedirdir. 15 gün geçti bir bent kapatılmadı. Ben gittim, hususi gittim nedir durum? E malzeme gelmiyor ağabey. Malzeme diye beklediği nedir oradaki dozercinin? Çöp kamyonu gelecek, çöpü dökecek, onun üzerini tekrar toprakla örtecek. Belki yarısını da Menderesin içine kendisi kaktırıyor dozer. Gidin Menderesi yatağını lütfen görün. Bir çevre felaketi görülmüş değil. Burada kamuoyunun dikkatini de bir konuya çekmek istiyorum ben, naylon torbalar, plastik tabaklar, plastik ayran bardakları, plastik şişeler konusunda. İnanın arkadaşlar torunlarımıza bırakacak bir çevre kalmayacak. Ben kendi tarlamın kenarında göğüs boyu, leş gibi suyun içerisinde pompamın etrafına sarılan naylonları zor temizledim. Pompa ikide bir sıkışıyor çünkü devamlı naylon geliyor. Gelen naylonlar da ne biliyor musunuz arkadaşlar, düğünlerde plastik bardakları toplamak için kullanılan o mavi naylonlar var, torbalar onlar, gelenler onlar. Biz kamuoyu olarak çöpümüz gitsin, benden ırak olsun da nereye giderse gitsin, nasıl olursa olsun bunun hesabında değil Türk Kamuoyu. Ödemiş Belediyesi çöpü nasıl toplar, çöpü nerede depolar, bunu nasıl depolar, bunun yerini nasıl temin eder kamuoyu bu konuda gerçekten duyarsız. Şu çöp deponi alanının faaliyete geçmesi gerçekten bizim için çok önemli. Şimdi burada hatırlar arkadaşlarımız, eskiden bizim düğünlerimizde sinilerimiz olurdu, tabaklarımız, çanaklarımız, kaşıklarımız, bardaklarımız olurdu, bulaşıkçı tutulurdu yıkanırdı, çevre kirletilmezdi. Maalesef şimdi plastik tabak, plastik çatal, naylon götürüyor ortalığı. Bu konuda toplumun daha duyarlı olmasını Televizyon aracılığıyla ben gerçekten talep ediyorum. Kesinlikle orada görevli olan o dozercinin de artık Fen İşleri Müdürlüğü mü takip eder, Temizlik İşleri Müdürlüğü mü takip o eder o adamın takip edilip kesinlikle çöpün adam gibi örtülmesini talep ediyorum, saygılar sunuyorum.

 

Başkan- Teşekkür ediyorum, sebebini sizin de belirttiğiniz gibi Beydağ Barajından ani gelen su o bendi patlattı ve bir anaforla çöpler Menderes’e yayıldı. Nasıl ki yaptığımız güzel işlerde gururla ve büyük bir mutlulukla bunu anlatıyorsak oradaki de tabi bizim hatamız. Belediye olarak o bendi daha geniş yapmamız, su fazla geldiğinde daha bir korumamız gerekiyordu. 10 gün beklemedi hemen 2-3 gün sonra tüm Fen İşleri Müdürlüğünün iş makineleri ile 3 gün içinde o bendi tamir ettik ama maalesef o süre zarfında akan suyla beraber naylonlarda bayağı bir yol katetti. Şu anda denetim altında bir daha öyle kuvvetli bir su geldiğinde yayılmaması için gerekli önlemleri aldık. Dediğiniz gibi çöp deponi alanı havzamız için çok önemli bir yatırım. Dilerim ki çöp deponi alanı bitip de oraya modern bir şekilde çöp depoladığımız zaman buna benzer çevre sorunlarıyla da karşılaşmayız.
Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ağustos ayında toplantımız yok. Eylül ayında buluşmak üzere hepinize sevgiler saygılar sunuyorum. (Dedi ve oturumu kapattı)
 

 

ATATÜRK KÖŞESİ

SPONSOR BAĞLANTI


ANKET

Basım için hazırlamakta olduğum kitabımın adı "SABIK ALİ" sizin için ne ifade ediyor?
 

SİTE İÇİ ARAMA