07.05.2012 Tarihli Belediye Meclis Toplantısı'nda yer alan konuşmalarım... PDF Yazdır e-Posta

Başkan- Ödemiş’te kapalı çıkmaların nasıl olacağına dair bir husus. Önce çok uzun olan komisyon kararını okutayım, ondan sonra konu ile ilgili görüşmelere başlayacağız.

 

Katip Üye Mehmet KİREMİTÇİ; İmar ve Hukuk Ortak Komisyonumuz, 10 Nisan 2012 Salı günü saat 14.00 da üyeler, İmar Komisyonu Başkanı Mualla Akgün, Kadir Coşar, Şevket HASIRCI, Hukuk Komisyonu Başkanı Enver YEŞİLYURT, Necati GÜLGEN, Asuman ARIKAN ile birlikte toplandı.

 

Belediye Meclisinin 02.04.2012 tarihli toplantısında görüşülerek ortak komisyonumuza havale edilen Mustafa DAĞKARA’ya ait dilekçe ile ilçemizde yapılan inşaatlardaki açık ve kapalı çıkma uygulamaları ile Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri arasında çelişkiler bulunduğu, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin A- Kapalı Çıkmalar alt bendi 4- cephe uzunluğunca yapılabilir. B- Açık çıkmalar alt bendi 3- Bitişik Nizamda bitişik olduğu komşu sınırına 2.00’den fazla yaklaşamaz hükmü gereğince ilgili karara bağlanması için görüşülmesine başlanıldı.

 

Belediye Meclisi’nin 21. Ocak 1986 tarih ve 3 sayılı kararı ile; “ Bitişik nizama tabi ön bahçesi bulunmayan yol genişliği 9,50 metre ve daha fazla olan cadde ve sokaklarda çıkmalı olarak emsal bina bulunan ada yüzlerinden cephe alan parsellerde komşu parsel hududuna 2,00 metreden fazla yaklaşmamak, yol çıkıntısı 1,00 metreyi aşmamak ve kot aldığı nokta hizasından çıkma altına kadar olan en yakın şakuli mesafe 3,00 metreden az olmamak şartıyla açık ve kapalı çıkma yapılır.” Plan notunun eklendiği,

 

Belediye Meclisi’nin 7 Ekim 1987 tarih ve 33 sayılı kararı ile; “ Bitişik veya blok nizama tabi, ön bahçesi 3m ve daha fazla olan, teşekkül etmiş yapı adalarında, yola yaklaşma mesafesi 2m’den az olmamak kaydıyla, çıkma yapılmasına ve yine uygulama yapılmış yerlerde arka bahçelerde 1,50 metreye kadar açık ve kapalı çıkmalar arka komşu sınırına 2 metre’den fazla yaklaşmamak kaydıyla yapılabilmesine Belediye yetkilidir.” Plan notunun eklendiği,

 

Belediye Meclisi’nin 25.Haziran 1996 tarih ve 23 sayılı kararı ile; “ Bitişik nizama tabi yapı adalarında; yol genişliği 9,50 metreden daha fazla 4 kat ve daha yüksek katlı olanlarına, yol boyunca çıkmalı teşekkül etmiş bina varsa Yönetmelikteki komşu çekme mesafelerine uymak şartıyla yol boyunca yolun her iki cephesindeki yapılaşmamış parsellere 1metre yola çıkma yaptırmaya Belediye yetkilidir. Ancak konut bölgelerinde yapılacak olan yola çıkmaların 1/3’ü açık çıkma yapılması zorunlu olup, teşekkül etmiş binalarda ilave çıkma yapılamaz.” Plan notunun eklendiği,
Belediye Meclisi’nin 6 Haziran 2011 tarih ve 100 sayılı kararı ile yürürlüğe giren “Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine İlave Yönetmeliğin teraslar başlığı altında; “

 

Madde 8- Binaların zemin katında yer alan teraslar ve çatı katı teraslar;

a) Binaların Zemin katında yer alan teraslar:…

4) Balkonlarda ve zemin katta yapılacak teraslarda komşu parsele yaklaşabilmesi için komşu parsel maliklerinin noterden muvafakatının alınması şarttır.”
Maddesinin eklendiği incelenmiştir.
Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin Çıkmalar başlığı altında ; “ Madde 36 - (Değişik: RG 4/12/1987 - 19654) Binalarda taban alanı dışında kendi bahçe hudutları dışına taşmamak şartı ile binanın her cephesinde açık ve kapalı çıkma yapılabilir. Ancak:

 

A - Kapalı Çıkmalar;

1) Plan ve yönetmelikte verilen yan ve arka bahçe mesafeleri içine taşamaz. Ancak arka bahçelerde çıkmalı olarak oluşmuş binaların bulunduğu yapı adalarında yapılacak yeni binalarda kapalı çıkmalar en çok 1.50 m. olmak ve parselin arka hududuna 3.00 m.''den fazla yaklaşmamak kaydıyla yapılabilir.

2) 5 metreye kadar olan ön bahçelerde parselin yol sınırına ( 3.50) m.''den fazla yaklaşamaz. 5 metreden fazla olan ön bahçelerde bu mesafe civarındaki mimari ve yapılaşma durumuna göre Belediyece tayin edilir. Ancak her halükarda parselin yol sınırına ( 3.50) m.''den fazla yaklaşamaz.

3) Bina tabanı zeminde çekme mesafeleri içine çekilerek 1. ve 2. fıkralardaki mesafelere tecavüz etmemek şartı ile istenilen ölçülerde yapılabilir.

4) Cephe uzunluğunca yapılabilir.

 

B - Açık Çıkmalar;

1) Parsel sınırlarına (2.00) m.''den fazla yaklaşamamak kaydı ile arka ve yan bahçe mesafelerine (1.00) m. taşabilir.

2) Ön bahçelerde parselin yol sınırına ( 3.50) m.''den fazla yaklaşamaz.

3) Bitişik nizamda bitişik olduğu komşu sınırına (2.00) m.''den fazla yaklaşamaz.

Açık ve kapalı çıkmaların tabii zeminden çıkma altına kadar en yakın şakûli mesafesi en az (2.40) m. olacaktır.” Denildiği görülmüştür.

 

Ortak komisyonumuzca yapılan incelemede;

 

1- Belediye Meclisi’nin 21 Ocak 1986 tarih ve 3 sayılı kararı ile eklenen plan notunun iptaline,

2- Belediye Meclisi’nin 7 Ekim 1987 tarih ve 33 sayılı kararı ile; “ Bitişik veya blok nizama tabi, ön bahçesi 3m ve daha fazla olan, teşekkül etmiş yapı adalarında, yola yaklaşma mesafesi 2m’den az olmamak kaydıyla, çıkma yapılmasına ve yine uygulama yapılmış yerlerde arka bahçelerde 1,50 metreye kadar açık ve kapalı çıkmalar arka komşu sınırına 2 metre’den fazla yaklaşmamak kaydıyla yapılabilmesine Belediye yetkilidir.” Plan notunun “Bitişik veya blok nizama tabi, ön bahçesi 3m ve daha fazla olan, teşekkül etmiş yapı adalarında, yola yaklaşma mesafesi 1.50 m’den az olmamak kaydıyla, çıkma yapılmasına ve yine uygulama yapılmış yerlerde arka bahçelerde 1,50 metreye kadar açık ve kapalı çıkmalar arka komşu sınırına 2 metre’den fazla yaklaşmamak kaydıyla yapılabilmesine Belediye yetkilidir.” Şeklinde düzeltilmesine,

3- Belediye Meclisi’nin 6 Haziran 2011 tarih ve 100 sayılı kararı ile yürürlüğe giren “Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine İlave Yönetmeliğin teraslar başlığı altında; “

Madde 8- Binaların zemin katında yer alan teraslar ve çatı katı teraslar;

a) Binaların Zemin katında yer alan teraslar:…

4) Balkonlarda ve zemin katta yapılacak teraslarda komşu parsele yaklaşabilmesi için komşu parsel maliklerinin noterden muvaffakatının alınması şarttır.” Maddesine göre uygulama yapılmasına,

4- Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin Çıkmalar başlığı altında ; “ Madde 36 - (Değişik: RG 4/12/1987 - 19654) Binalarda taban alanı dışında kendi bahçe hudutları dışına taşmamak şartı ile binanın her cephesinde açık ve kapalı çıkma yapılabilir. Ancak:

A - Kapalı Çıkmalar;

4) Cephe uzunluğunca yapılabilir.” Maddesine uygun olarak uygulamalara izin verilmesinin uygun olduğuna Şevket HASIRCI ve Asuman ARIKAN’nın muhalefet şerhi, Kadir COŞAR ve Necati GÜLGEN’in çekimser oyu ve diğer komisyon üyelerinin oy çokluğu ile,

 

Kararın onayı için belediye meclisine sunulmasına karar verildi.

 

Şevket HASIRCI ve Asuman ARIKAN’ın Muhalefet Şerhi Gerekçesi;

 

Mevcut yapılaşmış olan parsellere bitişik yapılacak olan yapılarda kapalı çıkmalarla ilgili karar verme durumunda yapılaşmış parselde kapalı çıkmanın 2 metre çekilip çekilmeyeceği kontrol edilerek gerekli iznin verilmesi bunun haricinde parsel yanında yapılaşma yok ise yönetmelik hükümlerinin yerine getirilmesi doğrultusunda karar alınması hususunda şerh koyuyorum.

 

Başkan- Teşekkür ederim. Arkadaşlar, bu kadar uzun okundu; ben de mühendisim, ben de açıkça ne denilmek isteniyor, anlamış değilim. Konuyu şöyle özetleyeyim; 1985 yılında yayınlanan İmar Yönetmeliği 2008 yılında değiştirilerek ismi de Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği oldu. Elbette tüm Türkiye’ye yönelik olan bu Yönetmeliğin 35. maddesinde; “Belediyeler, mahallin ve çevrenin özelliklerine göre yapılar arasında uyum sağlamak, güzel bir görünüm elde etmek amacıyla dış cephe, boya, kaplamalarıyla çatının malzemesini ve rengini tayin etmeye yetkilidir. Evvelce yapılmış olan yapılar içinde bu yetkiler kullanılır.” denilmektedir. Belediyelere de yörenin koşullarına uygun olarak belli düzenlemeler, belli sınırlarda belli düzenlemeler verilmektedir. Biz de bu yetkiyi kullanarak, hatırlayacaksınız; 6 Haziran 2011’de Ödemiş’te bu yasaya uygun olarak Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine İlave İmar Yönetmeliği çıkarmıştık. Biz bu yönetmeliği çıkarırken Ödemiş’te kapalı çıkmalarla ilgili her hangi bir sorun yaşanmadığı için kapalı çıkmalarla ilgili özel hüküm getirmedik, Tip İmar Yönetmeliğine uyduk. 1986 yılından beri uygulanmakta olan kapalı çıkmalarla ilgili uygulamalar Ödemiş’te 1996 yılında da Meclis Kararına bağlanmış ve o günden bu güne kadar değişmemiş. Dolayısıyla bizim kapalı çıkmalarla ilgili bir sorunumuz yoktu. Ama bir vatandaşımızdan böyle bir talep gelince, bunu Ödemiş’te nasıl uygulayabiliriz diye yasalara baktık. Yasalar ve yönetmelikler arasında her zaman olduğu gibi anlayış farklılıkları öyle bir noktaya getirdi ki bizi, anlaşılmaz hale geldi. Onun için ben bu konu ile ilgili, bütün bu yazdıklarımızla beraber 3 sayfalık bir dilekçe hazırladım.

 

1- Yapılaşmış yapı adalarında kapalı yada açık çıkmalar komşu parsel maliklerinin Noter onaylı muvaffakatı alınarak parsel cephesi boyunca yapılabilir mi?

2- Yapı adalarında kentte bulunan sokak veya caddelerin estetiği düşünülerek yönetmelikte bulunan çıkma şartlarına çeşitli hükümler getirilebilir m?

3- Ön bahçesi 3 metre olan bitişik nizam ya da blok nizam yapı adalarında çıkmalar parsel sınırına plan notu gereği 2 metreden fazla yaklaştırılmazken bu mesafe 1,5 metreye düşürülebilir mi,
gibi. Burada kafa karıştıran 3 tane soru için İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne müracaat etmeye ve oradan gelecek olan cevaba göre yine komisyonumuz kanalıyla Meclisimize gelmesini uygun gördük.
Dolayısıyla bu anlattığım bağlamda, bu konuda ne düşünüyorsunuz? Söz almak isteyen üyemiz var mı? Buyurun Mustafa Ali Bey.

 

Mustafa Ali FIRTINA- Herkeze iyi akşamlar diliyorum. Siz de güzel şeyler söylediniz. Fakat bir proje çizilirken öncelikle imar planı ve koşulları, daha sonra İmar Kanununa, daha sonra sizin de belirttiğiniz gibi Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine bakıldığını öğrendim yaptığım çalışmada. Fakat burada sıkıntı yaşanılan konuda bunu açıklar şeyler yoksa bu kanunlarda, yönetmeliklerde Belediye Meclisinin bu şekilde karar alabileceğini planlı alanlar tip imar yönetmeliğinin 3. ve 6. maddesinde söylüyor. Diyor ki; “Belediyeler bu yönetmelik ve kanunlara aykırı kararlar alamaz.” Bizim Yönetmeliğimizde bu sizin bahsettiğiniz Yönetmelikte balkon yapılırsa 2 metre çekilsin, kapalı çıkmalarda da tüm cephe boyunca yapılabilir hükmü var.

 

Başkan- Kapalı cephe konusu bizim Yönetmeliklerimizin her hangi bir maddesinde ele alınmıyor.

 

Mustafa Ali FIRTINA- Planlı Alanlar Tip Yönetmeliği’nde.

 

Başkan- Bizim yönetmeliğimizde kapalı yok, balkon var. Balkon kapalı gibi algılanıyor, orada bir karışıklık oluyor, balkon ve teras kapalı gibi de değerlendirilebilir diye anlaşılıyor. Kimisi öyle anlıyor, kimisi böyle anlıyor. Evet, buyurun devam edin.

 

Mustafa Ali FIRTINA- 1 Temmuzda söylediğimiz şeyde de kapalı alanlar yok, doğru söylüyorsunuz. Benim dediğim Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde var kapalı çıkmalarla ilgili husus. Boylu boyunca yapılabilir diyor, komisyon raporunda da. Ben tam anlayamadım komisyon raporunu. Yönetmelik uygulansın mı, uygulanmasın mı konusunda geniş bir komisyon raporu oluşturulmuş. Ben Hukukçularımıza ve İmar Müdürümüze şu soruyu sormak istiyorum eğer izin verirseniz. Vatandaşın bu talebi Yasa ve Yönetmeliklere aykırımıdır, değil midir? Ben bunu öğrenmek istiyorum izin verirseniz.

 

Başkan- Zaten konumuz o. Onu ortaya koyamadığımız için Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne yazalım ki cevap gelsin. Karar verebilsek gerek yoktu başka bir yere yollamaya.

 

Mustafa Ali FIRTINA- Eğer bu konu Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne giderse, siz de haklısınız ama vatandaş bu hususta dava yoluna giderse kazanma durumu da var. Bu da Belediyeyi zarara uğratıyor.

 

Başkan- Neden? Biz bu gün karar vermiyoruz.

 

Mustafa Ali FIRTINA- Anladım. Siz şimdi görüş almak üzere karar veriyorsunuz. Fakat vatandaş bu konuda dava

ederse?

 

Başkan- Karar aldıktan sonra dava edebilir. Şu anda neyi dava edecek? Ortada bir karar yok.

 

Mustafa Ali FIRTINA- Size başvurusu var ve süresi geçiyor şu anda.

 

Başkan- Geçmiyor, süresini kullanıyoruz. Geçen Meclise geldi, komisyona gönderdik, bu Meclise geldi, bundan sonra komisyona gidecek. Bu sürenin geçmesi değil.

 

Mustafa Ali FIRTINA- Benim bildiğim vatandaşın süresi, idari dava açma süresi bu ayın 19’unda doluyor.

 

Başkan- Biz geçen Meclise getirdik, komisyon toplandı, bu Mecliste yine görüşüyoruz ve görüş almak üzere yolluyoruz. Dava açma hakkı yok. Hukukçumuza soralım.

 

Belediye Hukuk Müşaviri Çetin GACAR- Şu anda kesin verilmesi gereken bir idari işlem olmadığı için dava açamaz.

 

Hayrettin ÖZBUDAK- Başkanım, ben kısa bir söz alabilir miyim?

 

Başkan- Mualla Hanım istemişti. Kısaysa buyurun.

 

Hayrettin ÖZBUDAK- Mustafa Bey bir soru sordu, başka arkadaşlar da soracaklar. Komisyon Başkanımız ile Hukukçu ve İmar Müdürü arkadaşımız en son konuşsa olur mu acaba. Herkesin kafası şu anda karışık. Üst üste aynı sorular gelecek. Tekrar tekrar uzamasın.

 

Başkan- Konu şu; Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden görüş alalım mı? Komisyon raporunu bu gün burada karara bağlamak zorunda değiliz. Bağlayamayacağımız ortaya çıktı.

 

Mualla AKGÜN- Ben çok kısa anlatayım isterseniz?

 

Başkan- Peki, buyrun Mualla Hanım, bir anlatın.

 

Mualla AKGÜN- Sizi daha rahatlatacağını umuyorum ben o konuda.

 

Başkan- Ama kısaca, lütfen. Çünkü çok uzun oldu bu konu.

 

Mualla AKGÜN- Kararımız çok uzun ama anlatma şeklim kısa olacak. Planlı Alanlar Yönetmeliğinin 6. maddesi; Belediyeler, İmar Kanunu ve bu Yönetmeliklere aykırı olarak Belediye Meclis Kararı alamazlar, kendi beldelerinin özelliği açısından gerekli gördükleri hususları, belediye meclis kararına bağlayarak bu Yönetmeliğe ilave edebilirler. Biz 1996 yılından bu yana çıkmalarımızı, bitişik nizam yapı adalarında komşu parseli bitiştirmek için Noter’den muvaffakatname alarak yapıyorduk.

 

Başkan- Kapalı çıkmamı, teras mı, balkon mu?

 

Mualla AKGÜN- Kapalı ve açık çıkmalar…

 

Başkan- Kapalı çıkma, açık çıkma, teras, ayrı ayrı düşünülmeli.

 

Mualla AKGÜN- Kapalı çıkmamız da dahil, açık çıkmamız da dahil Noter muvaffakatnamesi ile yapıyorduk. Belediyemizin 1996 yılından beri uygulaması bu şekildedir. Bunun mesnedi de 25/5/1996 tarihinde alınmış olan bir Meclis Kararıdır. Fakat o Meclis Kararında derki; “Bitişik Nizam yapı adalarında yönetmelikteki komşu çekme mesafelerine uyularak parsele bitiştirme yapılabilir.” Ben o Meclis Kararını okudum. Muvaffakatnamenin hiçbir Meclis Kararında ismi yok. Uygulamamız bu şekilde. Ben şöyle bir örnek vermek istiyorum; İmar Müdürünüz de bunu bilir, imardaki çalışanlar da bilir, biz de bu mesleğin içindeyiz. Mesela şöyle söyleyeyim; bir açık çıkma yaptık fakat vatandaş bunu yerinde kapalı çıkmaya çevirdi. Bunları mesela balkonları kapattı. Belediye olarak, İmar Müdürlüğü olarak uygulamalara bakmadan, Sayın Başkanım, ayrı bir konu anlatmak istiyorum. Yasaya uygun olmayan bazı şeyler yerinde uygulanabiliyor. Belediye her şeye mesela bunu yaparsın, yapamazsın diyemiyor, demiyor, daha esnek davranıyoruz. Eğer gerek kat malikinin, gerekse komşu parselin her hangi bir yazılı şikayeti gelirse İmar Müdürümüz ve personelimiz kanun ve yönetmeliklere uymak zorundadır. O zaman yasal işlemini yapar, cezasını yönlendirir. Burada Mustafa olmuş, Ahmet olmuş benim için değişmiyor. Bu konuda bir arkadaşımızdan, bir vatandaştan kapalı çıkmaların yönetmelik doğrultusunda uygulanması için bir dilekçe aldık. Ben de İmar Komisyonu Başkanı olarak bunu kanun ve yönetmeliklere oturtmak mecburiyetindeyim. Çünkü Belediyemizi ve kurumumuzu korumak zorundayım. Belki arkadaşlara çok uygun bir şekilde anlatamadık, anlaşamamış olabiliriz. Bu kararımızda Palanlı Alanlar Yönetmeliğinin 36. maddesinin kapalı çıkmalar bendi, planlı alanların biraz önce okuduğum 6. maddesine istinad, 1 Temmuzda yürürlüğe sokmuş olduğumuz açık çıkmalar maddesini, yönetmeliğin uygulanmasını kararıma koymuş bulunuyorum.

 

Burada 3. maddemiz de var. 3. madde de derki; “İmar Planlarında açıklanmamış ve bu Yönetmelikte de yer almamış hususlarda lüzum ve ihtiyaca ve civarın karakterine göre uygulanacak şekli takdire, Belediye yetkilidir.” Nedir bu yetki? Belediye Başkanı yetkisindedir. Ben kararımda kanun ve yönetmeliğe uydum. Bir istek var, vatandaştan bir talep var. İnandığım davayı hizmet ediyorum. Şahıs beni hiç ilgilendirmez, doğru bildiğimi yaparım. Burada kararı Belediye Başkanıma ve Yüce Meclisimize havale ediyorum, takdirlerini sunsunlar diyorum, teşekkür ediyorum.

 

Başkan- Mualla Hanım, ben Belediye Başkanı olarak uygun görmedim açıkçası. Ödemiş’te güzel ve modern bir şehirleşme olmasını istiyoruz. Kapalı çıkma, kapalı çıkma arkadaşlar, kapalı balkon demek. Binaların cephesi aynı seviyede giderken bir vatandaş balkon yerine orasını kapalı yapacak, alanı büyütecek önünü de kapatacak pencere yapacak ve yukarıya kadar gidecek. Yan parseldeki apartman buraya baktığı zaman duvar görecek, balkon görmeyecek, özeti bu. Bu benim şehircilik anlayışıma uygun gelmedi. Ama yasalar el verirse yapacak bir şey yok. Burada yetki Belediye Başkanına ait ise, ben kabul etmiyorum. Ama ona rağmen konuyu meclise getirdim, Meclis Komisyona havale etti. Komisyon da kendi içinde anlaşamadığı için ve de hepimiz de mimar ve inşaat mühendisi olmadığımız için anlayabildiğimiz kadarıyla bu işi uzmanlarına Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne havale edelim dedik. Bütün bunları içeren 3 sayfalık bir dilekçe hazırladım. Oradan gelen cevaba göre tekrar uzun uzun ve şemalarla konuyu görüşürüz. Burada muhtelif görüntüler var. Ama şemayla koyduğumuzda bir sokağı yani şöyle bir bina. (ekrandaki sine vizyon gösterimini işaret ederek) kapalı çıkma değil bu da aslında. İşte kapalı çıkma bu arkadaşlar. Balkon yerine bina böyle olacak.

 

Mualla AKGÜN- Şurada bir püf noktası var. Kapalı çıkmalar boylu boyunca yapılabilir dediği zaman bunu boylu boyunca yapın anlamında değil. Yani kullanıcı, mal sahibi, mimar bunun takdirini yapacaktır. Her halde boydan boya buna izin vermeyecektir. Çünkü Ödemiş’te balkonsuz yaşamanın imkanı yoktur.

 

Başkan- Mualla Hanım balkondan bahsetmiyoruz. Kapalı çıkma, evin m2 sini genişletmek demek.

 

Mualla AKGÜN- Onu demek istiyorum Başkanım. Bütün cephe boyunca takdiri kullanıcı ve mimar yapacaktır. Neden? Çünkü bunun bir kısmını balkon bırakacaktır.

 

Başkan- Bırakmaya da bilir.

 

Mualla AKGÜN- Şöyle bir süreç yaşadık. 150 santim, 1 metrelik balkonlardan geliyoruz. Şu andaki konfor, yaşama şartları 2.5, 3 metre derinliğinde balkonlar yapıyoruz.

 

Başkan- Odayı küçültüyor, balkonu büyütüyor. Keşke önümüze gelen konu böyle bir konu olsa da binalarda geniş balkonlar olsa.

 

Mualla AKGÜN- Tamam Başkanım, takdir Meclisindir.

 

Başkan- Bu komisyon raporuna rağmen, onu da oylatayım isterseniz? Buyurun Yaşar Bey.

Yaşar TOKALI- Herkese iyi akşamlar diliyorum. Ben bu konuda görüş belirtecek kadar bilgi sahibi değilim, ilk önce onu belirteyim. Beni burada tereddüde sevk eden, Mimarlar Odası ve Mühendisler Odasının böyle bir uygulamaya karşı olduğunu duydum ve biliyorum. Onların da bu konuda bir tereddüdü var. Bizim burada Sivil Toplum Örgütlerine rağmen onların rızasını da almadan böyle bir karar almamız pek de doğru bir davranış değil. Ben sizin görüşünüze katılıyorum. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne yazımızı yazalım. Gerçekten de yasalsa o yönde uygulama yapalım. Değil ise mevcut uygulamanın devam etmesinde fayda var. Bu konuda bilgi sahibi değilim, görüş belirtecek kadar da kendimi yakın hissetmiyorum.

 

Başkan- Bu gibi konularda zaten tüm ülkede aynı, benzer, tek tip bir yapı uygulanamaz. Onun için de yasa koyucu 35. maddenin altında hemen kapalı çıkmalardan bir önce “Mahallin ve çevrenin özelliklerine göre yapılar arasında uyum sağlamak için ve güzel bir görünüm elde etmek için Meclis burada kendisine özgü, kentine özgü değişiklikler alabilir.” demiş, biz de aldık. Ama kapalı çıkma düşünmedik burada, burada bahsedilen balkon ve teras. Burada “Noter’den onay alınarak yapılabilir” dediği balkon, balkonu da parselinin sonuna kadar uzatmak için Noter’den muvafakatname isteniyor yan parselden. Normalinde 2 metre önceye kadar balkon yapıyorsa (ekrandaki sine vizyon gösterimini işaret ederek) şunun gibi balkon yapıyorsa kimsenin bir şey dediği yok. Bu balkonu yan parselin ucuna kadar dayıyorsa o zaman, yandan muvafakat alırsa yapılabiliyor. Belki iki kardeştir yan yana balkonlarda sakınca yoktur. O olabiliyor. Benim anladığım bu olduğu için ben kapalı çıkmaya karşıydım. Ama ona rağmen meclise geldi, komisyona gitti.

 

Yaşar TOKALI- Meslek Odalarının da böyle bir değişiklik içine sinmemiş, kabul görmemiş. Biz bunları da dikkate alalım. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne de yazımızı yazalım ve sonucunu bekleyelim. Bu şekilde oylanmasını öneriyorum.

 

Başkan- Buyrun Hayrettin Bey.

 

Hayrettin ÖZBUDAK- Bir iki arkadaşımız gerekli şeyleri söylediler. Ben buraya not almıştım. Mümkünse eğer karar verilmeden önce resimlerle, biraz önce gerçek resimler gösteriliyordu ya, buradan birkaç örnek verebilir misiniz bize açık çıkma, kapalı çıkma örneklerinden?

 

Başkan- Ödemiş’te kapalı çıkma yok.

 

Mustafa Ali FIRTINA- Ben gördüm bir tane.

 

Hayrettin ÖZBUDAK- Varsa eğer. Yaşar Bey’in dediği gibi birçok kimse neyi konuştuğumuzu bilmiyor.

 

Başkan- Kapalı çıkma örneği var mı elimizde. (ekrandaki sine vizyon gösterimini işaret ederek) Kapalı çıkma yapmış, binayı büyütmüş, bir örnek?

 

Hasan URUKTAN- Komşusunun hakkını gasp ediyor burada.
(Enver YEŞİLYURT oturuma katıldı)

 

Nermin Pervan KELESLİ İmar ve Şehircilik Müdürü - Hayır, izin alınarak yapılmış.

 

Başkan- 1987’den beri yan yana iki parsel izin alıyorsa yapmış.

 

Hasan URUKTAN- Evet, ama bu emsal değil.

 

Başkan- 1996’da da Belediye Meclisinde planın altına bir not koymuşlar, öyle yapılmış. O günden bu güne değişmemiş.

 

Şevket HASIRCI- Uygulamada bir probleme yok aslında, bu güne kadar problem olmamış.

 

Başkan- Bu olayda yandan Noter onayı alamadığı için bize başvuruyor. Yoksa yandaki komşudan izin alsaymış yapacakmış. Buyrun Hayrettin Bey.

 

Hayrettin ÖZBUDAK- Başka şehirlerde uygulaması nasıl diye soracaktım.

 

Başkan- İstanbul’da oluyor, niye olmasın. İstanbul’da gram m2 değerli. Geniş caddeler içinde yapıyorlar. Bilemiyorum İstanbul’u . Ödemiş ilgilendiriyor beni.

 

Hayrettin ÖZBUDAK- Plan Tadilatı Yönetmeliği yok sayılabilir mi birinci sorum, İkinci sorum; Belediye Meclisleri Kanun ve Yönetmeliklere aykırı kararlar alabilir mi?

 

Başkan- Elbette alamaz.

 

Hayrettin ÖZBUDAK- En son olarak ta Komisyonda 2+2+2 oylama sonucu var. 4+4’e benzedi gerçi ama, 2’nin birincisini dinledik. Rica etsem diğer arkadaşlarımız da çekimser ve ret oyu verenler fikirlerini açıklarlarsa çok seviniriz Başkanım.

 

Başkan- Onu da Şevket Bey’den dinleyelim.

 

Şevket HASIRCI- Hayırlı akşamlar herkese, benim yönetmeliğe karşı herhangi bir şekilde uygulanmasın diye bir düşüncem yok. Ancak şöyle; mevcut yapılmış bir bina var. Yanındaki parsel bu bina yapılırken ona yanaşması için muvafakat vermemiş. O yüzden bu adam bunu yanaştıramamış, çekmiş 2 metre. Şimdi eğer biz bu yönetmeliğe bu bölümde tamam dersek bu adam hiçbir şeyi kimseye sormadan tak getirecek yapıştıracak. Şuradaki adamın hakkı nedir? Ben ondan dolayı rahatsız oldum. Ama her hangi bir yapılaşma yoksa yanında rahat rahat yapsın hiçbir problem yok onda.

 

Başkan- Yanında yapılaşmayı ben daha da öteye götürüyorum, eğer yapılaşmamış sokaklarsa, eğer Ödemiş’in 12 metrelik dar bir sokağında yandaki parsel boş bile olsa oraya yeni bina yaparken adam çıkmayı yapar, yukarıya kadar kocaman duvar örerse, ileride boş parsele apartman yapılırken önünde baktığı zaman göreceği iki metre duvar olacak. O da hoş değil. Onun için yeni yapılan bir sokak varsa, yeni imara açılmış, Zeytinlik yolunun oralarda eğer orada hiçbir yapılaşma yoksa, o sokakta böyle bir husus konuşuluyorsa onu o zaman gönül rahatlığı ile sokağın genişliğine göre konuşabiliriz. Ama mevcut şehir içindeki eski sokaklarda yanı boş bile olsa benim içime sinmedi.

 

Şevket HASIRCI- Başkanım, ben de ondan ret verdim. İçime sinmedi. Başka bir düşüncem yok.

 

Hasan URUKTAN- Evet, çekimser olan arkadaşlar da fikirlerini söylesinler.

 

Başkan- Buyrun Kadir Bey.

 

Kadir COŞAR- İyi akşamlar diliyorum Arkadaşlar, Çekimser, ret önemli değil de sanıyorum fikir olarak, Şevket Beyle bizim de aynı şekilde hemen hemen paralel fikrimiz var idi. Ben farklı bir yönden olayı değerlendireyim. Diyelim ki bu şekilde muvafakatname vermemiş bir vatandaşa burada bir karar çıkardığımız da, adamın sınırına kadar çektiğimiz anda, o adama nasıl bir cevap verebiliriz diye benim vicdanım el vermedi. Ben bu yüzden çekimser kaldım. Teşekkür ederim.

 

Hasan URUKTAN- Sayın Başkan, çok enteresan bir durum var. Meslektaşlar, mühendis bu arkadaşlar, değil mi Ödemiş’in Mühendisleri. Biri bir görüşü savunuyor, biri bir görüşü savunuyor, İmar ise bir görüşü savunuyor. Burada komşuluk hakkı var. Eğer benim yanımdaki bina benim rızam olmadan çıkıntı yapıyor, benim görüntümü kapıyorsa zaten kul hakkına giriyor. Ben baktım, çıkma benim önümü kapıyor. Çok enteresan yani bir görüş neyi savunuyor ısrarla ama diğer görüşler neyi savunuyor. Çok enteresan.

 

Başkan- Dolayısıyla Komisyon kararını oylatacak bir durum yok. 2, 2, 2 olduğu için. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden görüş alıp, daha sonra konuyu tekrar görüşmek üzere oylarınıza sunuyorum, kabul edenler... oybirliği ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden görüş alınmasına karar verilmiştir.

 

 

 


Başkan- Değerli Arkadaşlarım, 15 inci maddemiz dilek ve temenniler. Son günlerde tartışmaları yapılan bir hususta bir kitapçık hazırladık. Eğer Ödemiş Büyükşehir’e bağlanırsa neler kaybederiz, hangi hizmetler aksar? Bunları ayrıntılı olarak burada sunmaya çalıştık. Ve Kent Konseyi kanalıyla da tüm Sivil Toplum Örgütleri, Ödemişteki Siyasi Partilerimiz, Ödemişte yaşayanlarla birlikte bir ay boyunca muhtelif toplantılarla Ödemiş niye il olmalı, niye Büyükşehir’e bağlanmamalı bunu tartışacağız. Büyük bir ihtimalle de önümüzdeki Meclise bununla ilgili görüşülmek üzere bir karar da getireceğim. Bu hepimizin sorunu. Geçmiş dönemlerde Ödemiş’in il yapılması, plaka numarası dağıtılması gibi bir olay değil. Gerçekten de Ödemişteki hizmetlerin daha sağlıklı yerine getirilmesi için gerekli. Belki hükümetin 35 ilçe, 35 plaka projesi Ödemiş’in il olması içindedir, gerçekten de bilmiyorum. Büyükşehir’e bağlanıp bağlanmayacağını da bilmiyorum ama biz en azından şimdiden niyetimizi ortaya koyarsak sanıyorum bunu düzenleyenler de daha bir farklı bakarlar. Bu hususta önümüzdeki mecliste daha ayrıntılı tartışacağız.

 

Benim ikinci söyleyeceğim de, yarın akşam Engelsiz Kahve’de Engelliler Asker eğlencesi var. Hepiniz buyurun, davetlisiniz.

 

Nisan ayı içerisinde sonuçlanan ihalelerimizden kısaca bahsetmek istiyorum, bilgi vermek istiyorum sizlere. Küçük Menderes Havzası Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi için müteahhitle yarın sözleşme imzalanacak. Süresi doldu, iş hemen başlayacak.

 

Yeni Toptancı Hali’nin ihalesi 10 Mayıs Perşembe günü yapılacak.

 

Katlı Otopark’ta Tedaş’tan beklediğimiz trafo ve yer altı enerji nakil hattı yapılmadığı için belediye olarak biz bunu bitireceğiz. 73 bin liralık bir iş. Bunun da ihalesi yapıldı, bekleme sürecindeyiz, sözleşme süreci devam ediyor.

 

Entegre Katı Atık Yönetimiki Türkiye çapında çok büyük bir proje. 23 Mayıs’ta ihalesi yapılacak.

 

Saracoğlu Konutlarını bu ay içerisinde ihaleye çıkıyoruz.

 

Yeni Oto Gar alanı projeleri tamamlandı, bu ay içinde ihaleye çıkıyoruz.

 

Kent Meydanı Projesi 17 Mayıs’ta proje teslim tarihi. 90 civarında firma şartname satın almıştı.

 

Yeni Nikah ve Düğün salonu kompleksi inşaatı devam ediyor.

 

Ahrandı Aile Mezarlığı ve Çevresi istinat duvarı yapım işi devam ediyor. Ancak bunu hızlandırıyoruz. Biraz önce söylediğim gibi Mezarlıklar Büyükşehir’e bağlanırsa buranın geliri de Büyükşehir’e gitmesin diye çok kısa bir süre içerisinde aile mezarlığı satışına başlayacağız. Tamamlanıp ondan sonra satış yerine üst bölümü tamamlayıp, üst kademeden satışlara başlamak istiyoruz ki, oradaki müteahhidin harcamalarını mezar satışıyla karşılayalım.

 

Kantarcı Sokak’ta yapmakta olduğumuz Sosyal Tesisi Binası devam ediyor. Yaz sonunda tamamlanacak. Ve biliyorsunuz Asfalt Plantimizi yeniliyorduk, kısmen de olsa yeniliyorduk, onu da Atıksu Arıtma Tesisinin yanına kuruyoruz. Onun da montaj çalışmaları devam ediyor. Geçtiğimiz ay içerisinde yaptığımız ihaleli işlerin durumu budur. Sizlerin var mı söyleyeceği dilek ve temenniler kısmında. Buyurun Mustafa Ali Bey.

 

Mustafa Ali FIRTINA- Tekrar iyi akşamlar diliyorum, Bu günkü Meclisimizde başta Yaşar Bey, sonra Kadir Bey Mehmet ERİŞ Başkanımızı andı. Zaman zaman Mahmut BADEM Başkanımız da bu Mecliste anılıyor. Ben ileride bu Mecliste sizin de bu şekilde anılacağınızı düşünüyorum. Çünkü siz de güzel projelere imza atıyorsunuz. Ben geçenlerde Türkmen Mahallesine gittiğimde gerçekten ben de diğer arkadaşlarım gibi o Perşembe Pazarını çok beğendim, özellikle kafeteryayı. Fakat Salı Pazarı mesela ilk yapıldığında orası da böyle çok güzel bir yapıydı. Ama vatandaşlarımız maalesef kıymetini bilmiyor. Bu anlamda oranın daha böyle korunmasına, sahip çıkılmasına dikkat edilmesini istiyorum. Yine aynı şekilde Türkmen Mahallesi Perşembe Pazarı, Salı Pazarından daha güzel bir görünümde. Oraya da bir rötuş yapılabilir mi? Salı Pazarındaki oturma yerleri gibi. Biraz salaş duruyor Salı Pazarı. Ben öyle görüyorum, öyle bir bakım yapılabilir mi diye soracaktım.


İkinci bir konu; vatandaşların Hastane Caddesinde çöp toplama ile ilgili sıkıntıları var. Bu Belediyenin problemi değil, parkla ilgili bir sıkıntı var. Sonuçta Belediye Temizlik İşçileri de park eden araçlardan yolda ara sıra duraklamak zorunda kalıyor ve işe yetişecek olan vatandaşlarımız da burada Belediyeyi suçluyor, hani Belediyenin suçuymuş gibi. Bununla ilgili hani trafiğe gerekli yazışmalar yapıla bilir mi oradaki araçların park etmesiyle ilgili. Özellikle sabah mesaiye giderken saat 8’de Temizlik İşçileriyle vatandaşlar arasında yoğun bir karmaşa yaşanıyor. Bunun çözülmesi adına Belediyenin bir girişimi olabilir mi onu soracağım.


Bir de son olarak; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Bisiklet Yollarının yapılmasıyla ilgili projeleri desteklediğini öğrendim. Böyle bir çalışmamız var mı? Biliyorsunuz Ödemişte bisiklet çok sayıda belki de Türkiye’nin en fazla bisikletine sahip ilçelerden birisi. Böyle bir desteklemenin olduğunu belirten bir yazı var. Duymadıysanız o yazıyı verebilirim de. Bakanlığın, Müsteşarın bir yazısı var. Böyle bir projemiz olabir mi yada var mı onu merak ediyorum. Teşekkür ediyorum, iyi akşamlar.

 

Başkan- Teşekkür ediyorum, sondan başlayayım. Yer çizgisi çizerken Eski İstasyon ile Yeni İstasyon arasına bisiklet yolu çizmiştik, bisiklet işareti ile ayrı bir yol çizmiştik. Yenilikti o Ödemiş için ama maalesef kullanmadılar, üstüne park ettiler. Bundan sonra da yapacağımız yol çizgilerinde bisiklet için yerler ayıracağız. Birgi yolunda da ayırmıştık böyle bisiklet için bir yol. Ama esas bisiklet yolu, gerçek anlamda bisiklet yolunu Zeytinlik Yolu çalışmaları içinde ayırdık. Şoförler Sitesinin oradan başlayıp, Cezaevine kadar devam edecek, yavaş yavaş devam edecek. Ön kaldırımdaki o sorunlar çözüle çözüle Efe Konutun önünden de o palmiyelerin arasından geçebildiğimiz kadar geçip bir bisiklet yolu olacak Ödemişte. Ayrıca Motodrag Pisti sadece Motodrag Pisti değil, hem etrafında, hem içinde bisiklet binilebilecek bir alan olacak. Bisiklet kentimizde çok yaygın ama, parklarımıza da bisikletle kimse girmesin. Bisiklet Yollarda iyi belki ama insanların dinlenme alanlarına da bisikletin girmemesi gerekir. Perşembe Pazarının korunması amacıyla, itfaiye sabaha kadar nöbetçi olduğu için hiç olmazsa sabaha kadar göz kulak olacaklar orada. Salı Pazarında umarın önümüzdeki programlarda kaynak ayırıp, orasını da biraz daha düzeltebiliriz.

 

Asuman ARIKAN- Başkanım, Ödemiş’in çıkışındaki o palmiyeler hep kurumuş.

 

Başkan- Evet, kurudu değiştireceğiz.

 

Asuman ARIKAN- Onlar yeşerir mi tekrar?

 

Başkan- Eğer yeşermezse değiştireceğiz. Elimizde bol miktarda leylandi ve ağaç var. Buyrun Seher Hanım.

 

Seher GÖZLÜ Park ve Bahçeler Müdürü- Palmiyelerimiz kuru değil. Söküm palmiye olduğu için ilk başta o yaprakları sararıyor, arkasından biz o yaprakları keseceğiz. Altından yeşil yaprakları vardır onun, onlar ortaya çıkacak ve büyümeye başlayacak.

 

Başkan- Kaç senede olacak bu iş?

 

Seher GÖZLÜ Park ve Bahçeler Müdürü- Başkanım, hemen bu yaz mevsimi. O yaprakların kesim zamanı var o yaprakları kestikten sonra normal büyümeye başlıyor.

 

Başkan- Yaz sonunda görecek miyiz?

 

Seher Hanım- Tabi ki Başkanım. Hiç birisi kuru değil şu anda palmiyelerin.

 

Başkan- Başka söz almak isteyen üyemiz… olmadığına göre hepinize teşekkür ediyorum, Haziran Meclisinde görüşmek üzere iyi akşamlar diliyorum. (Dedi ve oturumu kapattı)
 

 

ATATÜRK KÖŞESİ

SPONSOR BAĞLANTI


ANKET

Basım için hazırlamakta olduğum kitabımın adı "SABIK ALİ" sizin için ne ifade ediyor?
 

SİTE İÇİ ARAMA